אבן גבול

באזור קדש ברנע, אותו מקום ממנו נשלחו המרגלים לתור את הארץ בזמן יציאת מצרים, אני מבצע פעולת איסוף מידע ויזואלי של שני צדי הגבול, הישראלי והמצרי.